Een grote stap op weg naar het behalen van de Europese klimaatdoelen

Aramis wil een bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen door de CO₂-uitstoot van moeilijk te verduurzamen industrieën te verlagen. Hoe? Met een flexibele oplossing die CO₂ transporteert naar lege gasvelden diep onder de Noordzee. Het systeem wordt vrij toegankelijk voor derden ontwikkeld, wat het mogelijk maakt om stapsgewijs nieuwe industriële klanten en opslagvelden toe te voegen. Dankzij de ligging op de Maasvlakte kunnen verschillende industrieclusters gebruikmaken van de innovatieve oplossing. Het is de verwachting dat de verschillende onderdelen in de CCS-keten geleidelijk kunnen toenemen in omvang en hoeveelheid. De Aramis CO₂-transportinfrastructuur wordt zodanig flexibel ontwikkeld, dat toekomstige uitbreidingen mogelijk gemaakt worden.

Meer weten? Lees de brochure of bekijk onderstaande animatie.

HOE WERKT ARAMIS?

Het Aramis-project is een essentiële schakel in de CCS-keten, zoals hieronder geïllustreerd:

Overzicht 2024 About

1. CO₂-afvang
CO₂ wordt afgevangen bij de industrie en geschikt gemaakt voor transport.

2. CO₂-transport
CO₂ wordt getransporteerd vanaf de afvanglocatie naar een centraal verzamelpunt op de Maasvlakte per landleiding of per schip.

3. CO₂-verzamelpunt
De afgevangen CO₂ wordt aangeleverd bij een centraal verzamelpunt op de Maasvlakte. Het verzamelpunt bestaat uit de terminal van CO2next en een compressorstation. Aramis beoogt de compressorfaciliteiten van Porthos te gebruiken. Het compressorstation ontvangt CO₂ dat wordt aangevoerd per landleiding en brengt het op druk voor het transport per zeeleiding. De terminal bestaat uit steigers, buffertanks voor tijdelijke opslag van vloeibaar CO₂ aangevoerd per schip, en hogedrukpompen voor levering aan de zeeleiding.

4. CO₂-zeeleiding
Aramis transporteert de CO₂ via een pijpleiding over de zeebodem naar het distributieplatform of eerdere aftakkingen op de Noordzee.

5. Distributieplatform
Via een distributieplatform en vertakkingen wordt de CO₂ verder getransporteerd naar de injectieplatforms van de opslagbedrijven.

6. Platforms en CO₂-opslag
Vanaf de injectieplatforms wordt CO₂ door de opslagbedrijven TotalEnergies, Shell, Eni Energy Netherlands en andere opslagen via putten geïnjecteerd en opgeslagen in uitgeproduceerde gasvelden, 3 tot 4 km onder de Noordzeebodem.

PLANNING

De verwachte planning is als volgt:

Timeline website NL tekst juli2023 4

Samenwerking

Aramis beoogt synergieën met projecten zoals Porthos te creëren; een lopend Nederlands CCS-project dat gericht is op lokale industrieclusters. Zo kan in de toekomst aan de behoeften van meer industrieclusters worden voldaan om hun transitie naar duurzamere productieprocessen te ondersteunen.

Bezoek onze linkpagina voor meer informatie over andere CCS-projecten.

ARAMIS ERKEND ALS PROJECT OF COMMON INTEREST (PCI)

Het Aramis-project heeft vanuit de Europese Commissie de status van Project of Common Interest (PCI) gekregen, ofwel een project van groot maatschappelijk belang. De commissie erkent daarmee dat Aramis een hoofdprioriteit is voor het realiseren van een onderling verbonden energiesysteeminfrastructuur binnen de EU. Het Aramis-project is bij uitstek geschikt om in de toekomst ook CO₂ vanuit industriegebieden in buurlanden zoals België, Duitsland en Frankrijk te transporteren.

Aramis is een MIEK project

Het kabinet heeft besloten het Aramis-project toe te voegen aan het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Dit betekent dat Aramis is aangewezen als een project van nationaal belang.

PARTICIPATIE

Aramis vindt het zeer belangrijk om belanghebbenden en belangstellenden te betrekken bij het project. Dit gebeurt onder meer door:

  • Publicaties in de Staatscourant en huis-aan-huisbladen
  • Informatie op de websites van Aramis, CO₂next en Bureau Energieprojecten
  • (In)formele bijeenkomsten, waaronder (online) informatiebijeenkomsten, seminars en kennissessies
  • Digitale nieuwsbrieven
  • Persoonlijke of geclusterde gesprekken
  • Regionale en landelijke (bestuurlijke) overleggen
  • Uitnodigingen om zienswijzen in te dienen

Het betrekken van stakeholders bij het project is ook een vereiste vanuit de Rijkscoördinatieregeling.

Hieronder vindt u de link naar de samenvatting van ons participatieplan.

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU VASTGESTELD

De minister heeft op 2 december 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld en gepubliceerd. In deze notitie staan de kaders voor het op te stellen milieueffectrapport (MER) voor Aramis. Het MER brengt de milieueffecten van het project in beeld, zoals de effecten op veiligheid, landschap, natuur, bodem en water. Het doel van het MER is het milieubelang een volwaardige plaats geven in de besluitvorming over de benodigde vergunningen. Het vergunningentraject valt onder de Rijkscoördinatieregeling.

Hoe gaat het verder?
De vervolgstap is het opstellen van het MER. Daarvoor worden diverse milieuonderzoeken uitgevoerd voor de verschillende alternatieven. In een notitie Integrale Effectenanalyse (IEA) worden de effecten van de verschillende alternatieven ten aanzien de thema’s milieu, kosten, ruimtelijke inpassing, techniek en toekomstvastheid in kaart gebracht. Op basis hiervan kiest de minister van Economische Zaken en Klimaat en in afstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken een voorkeursalternatief (VKA). In het MER wordt het VKA verder uitgewerkt en meer op detail onderzocht op milieueffecten.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau kunt u hier lezen: www.rvo.nl/aramis.