01 12 2022

Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld

De minister heeft op 2 december 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld en gepubliceerd. In deze notitie staan de kaders voor het op te stellen milieueffectrapport (MER) voor Aramis. Het MER brengt de milieueffecten van het project in beeld, zoals de effecten op veiligheid, landschap, natuur, bodem en water. Het doel van het MER is het milieubelang een volwaardige plaats geven in de besluitvorming.

Zienswijzen
Het concept van de NRD heeft ter inzage gelegen van 10 juni tot en met 21 juli 2022 en iedereen kon zienswijzen indienen. Op 21 juni 2022 is door EZK en Aramis een informatiebijeenkomst en openbare raadpleging georganiseerd. Uiteindelijk zijn acht zienswijzen ingediend die in de Nota van Antwoord in de bijlage bij de NRD zijn beantwoord.

De inspraakprocedure heeft geleid tot twee aanpassingen ten opzichte van de concept NRD. De zienswijze van Neptune Energy heeft ertoe geleid dat Neptune Energy als derde opslagpartij gelijkwaardig met de andere opslagpartijen Shell en TotalEnergies wordt meegenomen in het MER. Ook is het tracé van de zeeleiding verder geoptimaliseerd, wat heeft geleid tot drie alternatieven en twee varianten die in het MER worden getoetst.

Hoe gaat het verder?
De vervolgstap is het opstellen van het MER. Daarvoor worden diverse milieuonderzoeken uitgevoerd voor de verschillende alternatieven. In een notitie Integrale Effectenanalyse (IEA) worden de effecten van de verschillende alternatieven ten aanzien de thema’s milieu, kosten, ruimtelijke inpassing, techniek en toekomstvastheid in kaart gebracht. Op basis hiervan kiest de minister van EZK en in afstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken een voorkeursalternatief (VKA). In het MER wordt het VKA verder uitgewerkt en meer op detail onderzocht op milieueffecten.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau kunt u hier lezen: www.rvo.nl/aramis.