10 06 2022

NIEUWE KENNISGEVING ARAMIS EN INFORMATIEBIJEENKOMST

*Article in Dutch only*

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op vrijdag 10 juni een nieuwe kennisgeving van het Aramis initiatief gepubliceerd. Het gaat om de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD). In deze notitie staan de kaders voor het op te stellen milieueffectrapport voor Aramis. De c-NRD is het vervolg van de fase Kennisgeving Voornemen en Voorstel participatie. Iedereen kan tot en met 21 juli 2022 op de notitie reageren door het indienen van een zienswijze. Op 21 juni organiseert het Ministerie van EZK samen met Aramis een informatiebijeenkomst over de kennisgeving.

Wat is een milieueffectrapport?

Een milieueffectrapport brengt de milieueffecten van een project in beeld, zoals de effecten op leefomgevingskwaliteit, gezondheid, landschap, natuur, bodem en water. Op deze wijze kan kennis over deze effecten een volwaardige rol spelen bij de besluitvorming. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat beschreven welke specifieke milieueffecten in de MER-procedure onderzocht worden en met welke diepgang. De concept-versie van deze notitie ligt nu ter inzage. Hierin staat ook de voorgenomen samenwerking met CO₂next beschreven. CO₂next beoogt een terminal te realiseren voor aanlanding, op- en overslag van vloeibare CO₂.

Wat is de verdere procedure?

De c-NRD wordt ook aan verschillende andere betrokkenen voorgelegd, zoals gemeenten en provincies. Daarnaast brengt de Commissie voor de milieueffectrapportage een advies uit. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden verzameld en verwerkt in de (definitieve) Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Op basis van die notitie wordt het milieueffectrapport opgesteld. Op de besluitvorming voor het Aramis initiatief is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Meer over RCR is te vinden op: https://www.rvo.nl/onderwerpen...

Notitie inzien en zienswijze indienen

U kunt de c-NRD van 10 juni 2022 tot en met 21 juli 2022 inzien op www.rvo.nl/aramis. Hier staat ook informatie op welke manier u een zienswijze kunt indienen.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 21 juni 2022 is iedereen welkom bij de informatiebijeenkomst die het ministerie van EZK samen met Aramis en CO₂next organiseert. Deze bijeenkomst vindt plaats in: Mijn Torpedoloods, Stationsweg 43, te Hoek van Holland. Dit is een bijeenkomst met vrije inloop van 19.00 uur tot 21.00 uur. Bij de inloopbijeenkomst vindt u informatie over het project en over de procedure. Medewerkers van Aramis, CO₂next en het Ministerie van EZK zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.