17 11 2022

Nieuwsbrief #3 - November 2022

Graag laten we u in deze nieuwsbrief weer zien waar we als Aramis mee bezig zijn. Zo gaan we de mogelijkheden onderzoeken voor natuurversterkend bouwen. Dat gaan we doen via twee hackatons, waarvoor we universiteiten, kennisinstituten en natuur-en milieuorganisaties en onze eigen technici hebben uitgenodigd. Aramis wordt steeds bekender in zowel binnen- als buitenland. Dat merken we onder andere doordat we vaker gevraagd worden om spreker te zijn op congressen. Zo was Alexander Vink bij het Carbon Storage Dialogues event in Den Haag en Anneke Kleinpenning op het CO2GeoNet Open Forum in Venetië. Ook kunt u lezen over de zienswijzen die zijn ingediend over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau en geven we u een update over de PCI-status van Aramis. Uiteraard blikken we kort terug op de uitspraak van de Raad van State over de bouwvrijstelling.

Wij wensen u veel leesplezier!

Aramis Hackaton Natuurversterkend Bouwen

Aramis draagt niet alleen bij aan de Nederlandse energietransitie. Door de aanleg van ruim 190 km zeeleiding, nodig voor het transport van CO2 naar lege gasvelden op de Noordzee, biedt Aramis mogelijk ook kansen voor het ontstaan van nieuwe natuur en voor biodiversiteit op de Noordzee.

Freija 2

Freija Rappoldt  - Omgevingsmanager

Mogelijkheden voor natuurversterkend bouwen

Als Aramis willen we mogelijkheden voor natuurversterkend bouwen onderzoeken. Dit kunnen bijvoorbeeld slimme aanpassingen in het ontwerp van de aan te leggen zeeleiding zijn, uitsluitingszones en/of mogelijkheden in de omgeving van de platforms. Allemaal met als doel een kickstart te geven aan het verbeteren van de natuur en de biodiversiteit in de Noordzee.

Om alle mogelijkheden voor natuurversterkend bouwen zo goed mogelijk in kaart te brengen, bundelen we de krachten van universiteiten, kennisinstituten, natuur- en milieuorganisaties en onze eigen technici. Dat gaan we in december en januari doen via een Aramis Hackaton Natuurversterkend Bouwen.

Hackaton

In de eerste hackathon in december strijden teams aan de hand van een longlist van bekende natuur-inclusieve maatregelen in onderlinge challenges. Ze breiden deze lijst uit én identificeren de meest veelbelovende maatregelen voor Aramis. Tijdens de tweede hackaton in januari prioriteren we de best mogelijke oplossingen en de implementatie hiervan. Experts van de Wageningen University & Research en Royal HaskoningDHV begeleiden de hackatons. Deelnemers zijn onze technici, (mariene)ecologen, professionals van natuur- en milieuorganisaties en wetenschappers.

Wij kijken uit naar deze hackatons en zijn natuurlijk heel benieuwd welke mogelijkheden de teams als kansrijk zien. In de volgende nieuwsbrief komen we hier uitgebreid op terug.

CNRD website NB 3

UPDATE PROJECT COMMON INTEREST

In onze vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat Aramis een Project of Common Interest is. Elke twee jaar kunnen nieuwe projecten de PCI-status aanvragen en kunnen bestaande projecten hun status verlengen.

Op 17 oktober jl. heeft de EU een uitvraag gedaan voor de zogenaamde 6e lijst van PCI’s die vallen onder de nieuwe Regulering voor Energie Infrastructuur, waaronder ook Aramis valt. Eén van de veranderingen in de regulering is dat de opslag van CO2 nu ook erkend wordt. Dit biedt mogelijkheden voor extra ondersteuning door de EU bij het ontwikkelen van opslaglocaties. De deadline voor indiening is 15 december a.s., waarna de nieuwe PCI-lijst in de tweede helft van 2023 opnieuw vastgesteld wordt door de EU.

Meer weten? Lees: Call for applications for candidate projects in all categories under new Energy Infrastructure Regulation | European Commission (europa.eu)

ONTVANGEN ZIENSWIJZEN

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau heeft in juni en juli ter inzage gelegen. Deze notitie geeft de scope van de volgende fase van Aramis weer. Dat betreft bijvoorbeeld de ligging van het project met eventuele alternatieven en varianten. Ook geeft de scope aan welke milieustudies worden uitgevoerd en welke milieueffecten verder worden onderzocht. Aramis heeft samen met het ministerie van EZK de antwoorden geformuleerd.

Iedereen kon zienswijzen op de concept notitie inbrengen, zoals aanvullende of andere onderzoeken en andere alternatieven. Op de notitie zijn zeven zienswijzen ingediend. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) beantwoordt de zienswijzen en geeft aan of en waar deze worden meegenomen in de vervolgfase. Aramis heeft samen met het ministerie van EZK de antwoorden geformuleerd. Wij zijn blij met de ingebrachte zienswijzen, omdat we zo meer inzicht hebben in eventuele zorgen en waar we in de vervolgfase eventueel meer aandacht aan moeten besteden. Het ministerie van EZK stelt dit jaar nog de notitie officieel vast en daarbij komen ook de antwoorden op de zienswijzen. Indieners van zienswijzen kunnen hierin lezen wat met de ingebrachte zienswijzen wordt gedaan. De volgende stap in de procedure is het uitvoeren van de milieuonderzoeken en het opstellen van onder andere het Milieueffectrapport en een Integrale Effectenanalyse.

De zienswijzen en de reacties zijn openbaar en kunt u vinden op: www.rvo.nl/aramis.

ARAMIS VERTEGENWOORDIGD OP CONGRESSEN

Aramis wordt steeds bekender en krijgt meer een publiek profiel. In toenemende mate worden we dan ook gevraagd het verhaal van Aramis te vertellen. Zo was Aramis vertegenwoordigd bij de Carbon Storage Dialogues en bij het 15e CO2GeoNet Open Forum.

Web Carbon Storage Dialogues Alexander Vink

Carbon Storage Dialogues
Aramis eerste project dat Noordzee Akkoord uitvoert

Onder dat motto gaf Alexander Vink – een van de Aramis projectleads – een presentatie over de stand van zaken van Aramis tijdens de Carbon Storage Dialogues. Dit was een van de sessies van EBN tijdens de ‘Week van de Noordzee’ die tussen 10 en 13 oktober plaatsvond. Alexander: “Het was een interessante en goed georganiseerde bijeenkomst waarbij ik over de voortgang van Aramis mocht vertellen. Vaak hebben we het over techniek, pijpleidingen en economische modellen. Die zijn heel belangrijk, maar wat ik ook graag naar voren wilde brengen is de publieke kracht van het project. Als eerste project voeren we namelijk het Noordzee Akkoord uit. Onderdeel daarvan is natuurversterking en soortbescherming. Samen met Stichting de Noordzee, Natuur & Milieu en kennisinstellingen als Universiteiten Delft en Wageningen onderzoeken we de mogelijkheden voor natuurversterkend bouwen. Zo bouwen we aan een project met respect voor de natuur.”

Web Geonet3
Web Geonet2

CO2GeoNet Open Forum, 20 en 21 september, Venetië
Anneke Kleinpenning, project lead Technical Workstream Aramis, was een van de sprekers op het 15e CO2GeoNet Open Forum over CCS. De focus van het Open Forum lag op de stappen die zijn gezet en hoe we CO2 opslag kunnen versnellen om de klimaatdoelstellingen te helpen behalen. De presentatie van Anneke maakte deel uit van de themasessie: ‘Ontwikkelen hubs en clusters in Europa’.

Anneke: “We zijn er samen met een aantal industriële partijen in geslaagd om Head of Terms overeen te komen die de basis zal vormen voor het bouwen van de Aramis CCS waardeketen. Daar zijn we natuurlijk heel trots op. We kunnen dit echt een mijlpaal noemen!” Deelnemers aan het congres waren aangenaam verrast over de voortgang van Aramis. “Ik kreeg veel complimenten over hoever we al zijn met de concrete ontwikkeling van een zo ingewikkeld CCS project. Ook gaven zij aan dat we Aramis juist daardoor meer voor het voetlicht mogen brengen. Dat gaan we dan ook zeker doen!”

Vragen die onder andere gesteld werden:
- Wat kunnen overheden doen om de ontwikkeling van CCS-projecten te stimuleren?
- Wie zorgt ervoor dat de keten van emitter tot opslag een goed geïntegreerd systeem wordt?
- Hoe is Aramis ertoe gekomen om te bouwen met overcapaciteit? En wat is de onderbouwing van de 22MTPA vanuit het perspectief van emitters en opslag?
- Weet Aramis zeker dat zij de zeeleiding kan bouwen en de vergunningen verkrijgt?

Naast de presentatie maakte Anneke ook deel uit van een panel, samen met vertegenwoordigers van ENI en Noorse/Franse onderzoeksinstituten zoals Sintef en BRGM/IGME.

Web Geonet1

Ook bezocht:
- CCUS Forum, 27 en 28 oktober, Oslo. Joep Sweyen, adviseur Public Affairs EBN gaf een toelichting over Aramis.
- Noordzee dagen, 3 en 4 november, Wageningen.

Wilt u ons ook als spreker op uw congres of evenement? Neem dan contact met ons op via: info@aramis-ccs.com of vraag uw contactpersoon bij Aramis.

TUSSENSPRAAK RAAD VAN STATE: BOUWVRIJSTELLING VAN TAFEL

Woensdag 2 november j.l. heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan over het gebruik van de wettelijke bouwvrijstelling door Porthos. Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) had hiertegen een beroep ingediend. Het beroep richt zich niet op CO2-opslag of Porthos op zich, maar over het principe van de bouwvrijstelling zelf. Deze vrijstelling houdt in dat voor de stikstofuitstoot die bij de bouw van projecten plaatsvindt, geen vergunning nodig is.

De bouwvrijstelling stikstof voldoet niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft dan ook geconstateerd dat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten. De bouwvrijstelling is door deze uitspraak van tafel. Voor Porthos betekent deze uitspraak vertraging voor het project.

Aramis
Wij gaan de uitspraak van de Raad van State bestuderen en de eventuele impact in kaart brengen. Aramis levert een aanzienlijke bijdrage aan het op grote schaal verminderen van de CO2 uitstoot en daarmee aan het helpen behalen van de Nederlandse en Europese klimaatdoelstellingen. Klimaatverandering wacht niet. Samen met partners, klanten en overheden blijft Aramis dan ook werken aan de energietransitie.


Meer informatie
Volledige tekst uitspraak Raad van State

OVER ARAMIS

Aramis is een CCS-oplossing, gericht op het helpen behalen van de doelstellingen van het Nationale Klimaatakkoord en de Europese Green Deal. Aramis biedt een transportinfrastructuur voor grootschalige CO2-reductie ten behoeve van industrieën die moeilijk te verduurzamen zijn. Samen met u levert Aramis een aanzienlijke bijdrage aan het op grote schaal verminderen van de CO2-uitstoot in Nederland en Noord-West Europa. Als betrouwbare partner, met hoogwaardige kennis en expertise, onze schaalgrootte en unieke ‘open access’: ook dat is Aramis.

Voor meer informatie:
Stuur een email naar: info@aramis-ccs.com.